احکام نماز جمعه

تاريخ: 08/08/1393
ز بررسی تحلیلی سیر نگارش رساله‌های نماز جمعه چنین استنباط می‌شود که زمانی بحث از نماز جمعه بسیار جدی بوده‌است و فقها با شور و حرارت زیادی دربارۀ آن به تحقیق و تألیف پرداخته‌اند، به‌طوری که در فاصلۀ سیصد سال، حدود نود رسالۀ مستقل، غیر از مباحثی که در ضمن کتابهای فقهی به‌طور گسترده آمده، در این زمینه نوشته شده است.
تاريخ: 08/08/1393